שהשמחה במעונו

רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

 ארגון לב אחד שידוכים וייעוץ

 9032lev@gmail.com

 טל *9032

1. רשימות שדכנים:

א.

לב אחד רשימת שדכנים

לב אחד רשימת שדכניות 

ב.

רשו"ת השידוך –

 גמ"ח 'רשו"ת השידוך' שולח רשימת שדכנים לפי פילוח והתאמה. המעוניין ישלח בקשה למייל shadchanim.bsd.1@gmail.com לציין מה מבקשים והרשימה המבוקשת תישלח בלי נדר

 

 מאגרים נוספים

 המשדך

https://hameshadech.com/

ישמח

admin@yismach.com

  • (02) 567-2313

 —

שידוכים למהדרין

  0772705060  פקס 0772705062   

 magar@shiduchim.net

 רשות השידוך

 shadchanimbsd1@gmail.com

 פרוג 

בשורות טובות 

מזכירות: 08-866-44-647  d4176598-gmail.com

 —

"בית לשמי" 

 w035083253@gmail.com

 הגפן

מזכירות: 02-9666666 hagefeny@gmail.com

 בנין שלם

025001319

 בנין עולם

1599500044

shiduchimn@gmail.com

 בית נאמן

תא קולי 05271-950-33

shiduchimbn@gmail.com

 בשעה טובה

beshaatova30@gmail.com

 מאגר

magar@shiduchim.net

 ווארטים

 בקרוב (חו"ל)

קדושין

מקודשת 

 מאגר שדכנים/יות וארגונים לבעלי רקע נפשי

מרן הגר"ח קניבסקי

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס".

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד.. כי הדברים הרי לפעמים בגדר של פיקוח נפש ממש.

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

3. שדכנים נוספים

חיה צויבל 0777199993

בתיה בלוי 054-8486034

חיה דיאמנט 035701964

אסתי להב esterlahav@gmail.com

דויטש 050-4132009

צביה שניידר 036771120

מירי רקבסקי 0527653178

הרב קריצלר רכסים טלפון 054-8415410

עליזה קורצווייל: alizagmax@gmail.com

לוריא 036782307

קולדצקי 035701964

מלכה שטינר 035709155

מרצבך 035740889

צולמן036192811

ויזל 036771120

מרגלית גלברט 035703868

יעל גורטלר 035704435

חיה דיאמנט 035701964

ברכה שפירא 025821686

שושנה היזלר 025865850

יונה נוסבכר 035787150

גוקוביצקי 046342215

פרמד 036770457

בועז פינץ 026512687

צויבל 048372068

ויזל ציפורה 036771120

טובה אנסבכר089455854

יהודה ינאי048440170

שרה הרבסט 036769797

יחזקאל דרבקין089743079

יעקב שפי 036161091

אורנה שריבר 035707839

שרה שחר 089297362

רוחמה זיונץ 025372013

רחל דוידוביץ 035791797

מיכל ליפשיץ 025868892

שרגא קנציסקי 039249290

נחמה זיצ'יק 025384413

נחמה מרן 035792596

ציפי גרוס 025711327

יצחק הרברט 035704849

נביס 025374924

מרגלית פיה 036194402

בתיה כץ 036180681

שושנה קובלסקי 025863347

תמי קיפניס 025000895

וולך 035708845

מרקוביץ 036194319

אסתר קראוס 036191295

קוגלמן 036189008

אסתי פרידמן 036160865

הרב בן ציון 035707948

שושנה קינסלעכר 035703446

שפירא 025821686

בנין עד 0548407292

אוירבך- 0772018172 / 036782307

ויזל- 036771120

בתיה כץ- 0779180601

לאה פוגל- 0779144433

שרה סטרול-04-9847563

מרגלית גלברט

יוסי לנדא מבני ברק

גב' ציפי ליפשיץ- 0527663719

ב גורא-0548459568

025869807

חיה דימנט 0504128740

שדכנים מחו"ל

רוטנברג-845-6374370

פערל- 718-3871502

קליין – 845-7834163

פישר- 845-4928651

פרוידיך- 845-783757

רקע רפואי

B6936563@gmail.com

  תושבי ארה"ב עם רקע ישראלי 

ISINAM100@gmail.com

רשימות נוספות

חיה שטינהוז  026410784

דבורה דיסקין dvoradiskin@gmail.com

תמי פריימן  tamy8297@gmail.com‏

חגית בן פורת אור החיים 10/6 ביתר עילית     h0527656890@gmail.com

yaellernershidoochim@gmail.com – ללא דמי שידוכים

שרה טרופ, בני ברק, 0544935265      saratrop34@gmail.com

צבי אייזנבך ,חיפה ,0527690744        e7615523@gmail.com

אילה כהן ירושלים 0548480918       ayala0548480918@gmail.com

ירחמיאל ברלין רחוב הרב בנדר 8 ביתר עילית טל' 0548483008   0548435108  yb120892@gmail.com

ג'ינא פסטיצקי 0583276616 אגסי 60 ירושלים      a65160@gmail.com

שלמה ישי שכונת רימונים צפת 0527663386        a7663387@gmail.com

ישעיהו גוטפרוינד y0583247080@gmail.com‏

?? 

n0548435108@gmail.com

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

קריאת גדולי ישראל

...היזמה הנחוצה וההכרחית של בני התורה הנקראת "שהשמחה במעונו", אשר מטרתה לצמצם מעל שכמם את עול החובות העצום הנגרם עקב קניית דירות לבניהם ולבנותיהם בהגיע עת דודים, המעיק על גופם ונפשם מאוד מאוד, ופעמים הרבה אית ביה סכנה ממש תרתי משמע, וכבר נודע לכל כי באו מים עד נפש ועד בכלל רחמ"ל וד"ל..."

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח... לא לדרוש מהמחותן לחרוג מהסכום הנ"ל.."

קריאת גדולי ישראל

ההורים עם כל רצונם הטוב אינם יכולים לשאת בעול הכבד. לצערנו הדברים מגיעים קרוב לפקוח נפש, ולעתים לכדי פקוח נפש ממש. כל המתבונן בדברים חרד מלראות עד היכן הדברים מגיעים. לכן חובה למצוא את הדרך להקל ולצמצם את העול הזה.

קריאת גדולי ישראל

בית של תורה מושתת על הבסיס של פת במלח תאכל... כי הרווחה בעניינים הגשמיים אינה דרכה של תורה ואינה דבר מכובד.... כמו כן חובה להעמיד הבית על יסוד כבוד ההורים.. וכ"ש שלא לצערם ולדחקם. ועיין בשו"ע ..כי ממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר וכו'. גם להורים שיחי' העומדים מצד בניהם נ"י יש להזכיר כי אחד מעיקרי החיוב של בין אדם לחבירו מובא בדברי הרמב"ם "ולא יצר לאדם בחייו", ולא רק להכביד את העול על חברו אסור, אלא גם על עצמו...

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."