קריאת ראשי הישיבות

עיקר גדול בלימוד התורה הוא שתדריכהו ותנחהו בדרך התורה לקיים מצוותיה מתוך מידות טובות. מאז יסוד הישיבות הק' ע"י רבותינו זיע"א ולמעלה למעלה בקודש, בכל הדורות הקפידו רבותינו על ההסתפקות במיעוט הנצרך כיסוד מוסד להצלחה בתורה. וכמו שאמרו חז"ל במס' אבות פ"ה שתלמידיו של אברהם אבינו יש בהם עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, וביאר הרמב"ם שעין טובה הוא ההסתפקות. וכבר כתב בהלכות תלמוד תורה פ"ג ה"ו שהרוצה לזכות בכתרה של תורה לא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. כך היא דרכה של תורה פת במלח וכו' . ובפרט נחוצה מידת ההסתפקות במקום שיש קושי לאחרים לספק צרכיו שהוא בכלל ואהבת לרעך כמוך. וכ"ש שהמדובר באביו ואמו חמיו וחמותו שיש בזה נמי משום מצות כבוד אב ואם, ומשום איש אמו ואביו תיראו (עיין תרומה"ד) דלצערם ולדחקם הוי מטעם איש אמו ואביו תיראו.

ועל כולנה מצות ואהבת את ה' אלוקיך שיהיה שם שמים מתאהב על ידך (יומא פ"ו), כדברי הרמב"ם הלכות דעות פ"ה ה"ג תלמיד חכם נותן ומוותר לאחרים, ולא יצר לאדם לעולם בחייוכשבאים תלמידינו היקרים לבנות בית בישראל בית המושתת על תורה עמלה וקיום מצוותיה עליהם לשים לנגד עיניהם את דברי חז"ל שלא לישא אשה לשום ממון (קידושין ע). עיין בשו"ע אבהע"ז סי' ב' ס"א כי ממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר וכו', אלא כל מה שיתן לו חמיו וחמותו יקח בעין טוב ואז יצליח ע"כ.

והנה זכינו ב"ה שתלמידינו בישיבות הק' עמלים בתורה יומם ולילה מתוך חשק לעלות ולזכות בכתרה של תורה ובאמת על זה אנו מתפללים ומקווים שחינוכנו ישא פרי להוציא תלמידי חכמים מוכתרים בתורה וביראת שמים ומידות טובות לכן אנו פונים לתלמידינו האהובים שיחי' בני הישיבות הק' לגדור עצמם בענין זה אשר רבים חללים הפילה ולהנהיג עצמם בהנהגת מידה זו של הסתפקות במועט הנצרך, וע"כ להסכים לגור במקומות רחוקים יותר להסתפק בדירות זולות יותר לחסוך בהוצאות הנישואין החתונה ולהמנע ממותרות, לנהוג במידת ת"ח שנותן ומוותר לאחרים ואינו מצר לאדם לעולם בחייו, וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם. ויש לדעת כי המכובד הוא הנוהג כדברי המשנה כך היא דרכה וכו' אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלימודך, וביאר רש"י ז"ל אל תחמוד כבוד להתכבד בתורתך.

ולכן ראוי לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו,ובאמת ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה

בעזר ד', אע"פ שמחמת מדה זו תהא ראשיתם מצער בחומריות, הנה אחריתם ישגה מאוד, לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה ולבנות בית נאמן בישראל וטוב להם, כמו שאמרו חז"ל אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא

שמחה זיסקינד ברוידא משה שמואל שפירא חיים פנחס שיינברג ברוך רוזנברג גרשון אדלשטיין ברוך דב פוברסקי אבא מרדכי ברמן אביעזר פילץ אברהם יצחק קוק אליקים שקס אריה פינקל ברוך ויסבקר ברוך מרדכי אזרחי יוסף חיים קופשיץ יעקב פרידמן יצחק שיינר יצחק אזרחי יצחק ברטלר יצחק יחיאל ארנפלד יששכר מאיר ישראל מאיר וייס מנחם צבי ברלין משה הילל הירש משה יהודה שלזינגר משה מרדכי חדש עמרם זקס צבי דרבקין צבי קושלבסקי צבי דב קרלנשטיין רפאל שמואלביץ שמואל יעקב בורנשטיין