שהשמחה במעונו

דעת תורה

בסייעתא דשמייא זכינו לראות בבניית בתים רבים של בני תורה, כאשר ההורים עושים מאמצים עילאיים על מנת לסייע ביד בניהם ובנותיהם להקים את ביתם, אולם דא עקא עול הוצאות הדיור ושאר צרכי הנשואין כבד מנשוא. ההורים עם כל רצונם הטוב אינם יכולים לשאת בעול הכבד. לצערנו הדברים מגיעים קרוב לפקוח נפש, ולעתים לכדי פקוח נפש ממש. כל המתבונן בדברים חרד מלראות עד היכן הדברים מגיעים. לכן חובה למצוא את הדרך להקל ולצמצם את העול הזה.

ראשית דבר יש לדעת, כי בית של תורה מושתת על הבסיס של פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו' ובתורה אתה עמל. ענין זה מחייב הסתפקות במועט. כמו כן חובה להעמיד הבית על יסוד כבוד ההורים משני הצדדים, וכ"ש שלא לצערם ולדחקם. ועיין בשו"ע אבהע"ז סי' ב, כי ממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר וכו'. אלא כל מה שיתן לו חמיו וחמותו יקח בעין טוב ואז יצליח. ועיין שם בביאור הגר"א אות ו'.

גם להורים שיחי' העומדים מצד בניהם נ"י יש להזכיר כי אחד מעיקרי החיוב של בין אדם לחבירו מובא בדברי הרמב"ם בפרק ה' מהל' דעות הלכה י"ג שכתב וז"ל "ולא יצר לאדם בחייו", כלומר יש להמנע מלגרום צער לחברו בכל אופן שהוא, וכ"ש שאין לדוחקו. איסור זה קיים גם בנוגע למשא ומתן בענייני שידוכים, כי לפעמים בעת מו"מ הנ"ל גורמים לשני צער ודוחק, ויש שעי"כ מתחייב מה שאין לו, בלי יכולת לקיים דבריו, וכבר כתב הרמב"ם פרק ו' מהלכות דעות הלכה ג' דבכלל מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך לחוס על ממונו כאשר הוא חס על ממון עצמו.

ולא רק להכביד את העול על חברו אסור, אלא גם על עצמו. אין אדם רשאי להתחייב בדברים שלא יוכל לעמוד בהם. ועלינו להחדיר בלב הבנים והבנות, כי הרווחה בעניינים הגשמיים אינה דרכה של תורה ואינה דבר מכובד, ואדרבה המכובד הוא מי שמקיים את דברי המשנה כך היא דרכה של תורה וכו' ובתורה אתה עמל וכו' אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא וכו' אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלמודך.

מן הראוי כדי להקל מהעול שבני הזוג יסכימו לגור במקומות רחוקים יותר.

תעלה בזאת קריאתנו לנדיבי עם לסייע בהקמת קרן גמ"ח אשר תתמוך באלו המסתפקים במועט ועיין בס' אהבת חסד למרן בעל החפץ חיים זצוק"ל שהאריך בענין גדול זה.

כמו"כ אנו פונים לכל אשר נדבה רוחו לפעול להוזלת מחירי הדירות בכל מה דאפשר ומן השמים יתברכו כל המסייעים למען זה.

לכן החלטנו לפנות ולבקש מהצבור כדלקמן:

א. באופן כללי לחסוך בהוצאות החתונה ולהמנע ממותרות

ב. במשא ומתן בנושא שידוכים ראוי ששני הצדדים יתחייבו שוה בשוה ושום צד לא יתבע יותר ממה שהוא עצמו מתחייב.

ג. הצדדים יסתפקו בקניית דירות זולות, שעלותו כיום – כפי שנמסר ע"י מומחים – כתשעים עד תשעים וחמשה אלף דולר, ולא להתחייב מעבר לכך.

והי"ת יסייע בידי אחב"י לחתן צאצאיהם בנקל מתוך הרחבת הדעת.

יוסף שלו' אלישיב,  אהרן יהודה לייב שטיינמן, שמחה זיסקינד ברוידא

משה שמואל שפירא, מיכל יהודה ליפקוביץ, ניסים קרליץ

 

 

 

 

קריאת קודש

הננו בזה בקריאה נרגשת לאחב"י באה"ק ובכל אתר ואתר בדבר היזמה הנחוצה וההכרחית של בני התורה הנקראת "שהשמחה במעונו", אשר מטרתה לצמצם מעל שכמם את עול החובות העצום הנגרם עקב קניית דירות לבניהם ולבנותיהם בהגיע עת דודים, המעיק על גופם ונפשם מאוד מאוד, ופעמים הרבה אית ביה סכנה ממש תרתי משמע, וכבר נודע לכל כי באו מים עד נפש ועד בכלל רחמ"ל וד"ל

ואי לזאת חובת השעה לעשות תקון גדול ורוח והצלה ליהודים בעת הזאת, לגבש את אחב"י אשר בכל עיר ועיר אשר אין ביכולתם לעמוד בעול הנורא הזה, לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ולהקל את העול הנורא הרובץ על ההורים והמחותנים עד כמה שאפשר. ומן היושר והראוי להשתדל ביתר שאת לעת הזאת שהדוחק שורר אצל הכל שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח עבור הוצאות הדירה.

כמו כן יש להשתדל ביתר שאת שלא לדרוש מהמחותן לחרוג מהסכום הנ"ל. ויש להתגבש ולהתאחד בבניית קהלות של בני תורה מצוינים עם כוללים וחדרים מוסדות תורה לתפארת בכל רחבי אה"ק. ע"כ הננו בזאת לכאו"א בקריאה נרגשת שיהא עושה ומעשה לדבר גדול ועצום זה, למען יהיה זה הצלה גדולה לו ולביתו ולשאר אחב"י שבאה"ק

ויפה שעה אחת קודם

ויתקיים בנו דברי אדוננו הרמ"א וכל אשר יתן לו חמיו וחמותו יטול בעין יפה ואז יצליח

ועי"ז נזכה כולנו להוושע תשועת עולמים בב"א

בעה"ח ועדת הרבנים
ישראל גנס יחזקאל משקובסקי יהודה סילמן, משה מרדכי קארפ, שריאל רזנברג
כל העוזרים ומסייעים להנ"ל יתברכו ממקור הברכות

יוסף שלום אלישיב, גרשון אדלשטיין, משה הלל הירש, ברוך מרדכי אזרחי, מאיר צבי ברגמן, דוד כהן, דב יפה, מיכל יהודה ליפקוביץ, חיים פנחס שיינברג, יצחק שיינר, ברוך דב פוברסקי, משה יהודה שלזינגר, נסים קרליץ, ירחמיאל אונגרישר, יצחק אזרחי,  יהושע איכנשטיין, יהושע ארנבגר, מנחם צבי ברלין, איתמר גרבוז, צבי דרבקין, ישראל מאיר וייס, יונתן וילנסקי, צבי ויספיש, משה מרדכי חדש, גבריאל יוסף לוי, יששכר מאיר, דוד מן, אליעזר סילבר, אבינועם פוסטבסקי משה מרדכי פרבשטיין אברהם יצחר הכהן הכהן קוק, יגאל רוזן, צבי רוטנברג, בנימין רימר, רפאל שמולביץ

 

ת

קריאת ראשי הישיבות 

עיקר גדול בלימוד התורה הוא שתדריכהו ותנחהו בדרך התורה לקיים מצוותיה מתוך מידות טובות. מאז יסוד הישיבות הק' ע"י רבותינו זיע"א ולמעלה למעלה בקודש, בכל הדורות הקפידו רבותינו על ההסתפקות במיעוט הנצרך כיסוד מוסד להצלחה בתורה. וכמו שאמרו חז"ל במס' אבות פ"ה שתלמידיו של אברהם אבינו יש בהם עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, וביאר הרמב"ם שעין טובה הוא ההסתפקות. וכבר כתב בהלכות תלמוד תורה פ"ג ה"ו שהרוצה לזכות בכתרה של תורה לא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. כך היא דרכה של תורה פת במלח וכו' . ובפרט נחוצה מידת ההסתפקות במקום שיש קושי לאחרים לספק צרכיו שהוא בכלל ואהבת לרעך כמוך. וכ"ש שהמדובר באביו ואמו חמיו וחמותו שיש בזה נמי משום מצות כבוד אב ואם, ומשום איש אמו ואביו תיראו (עיין תרומה"ד) דלצערם ולדחקם הוי מטעם איש אמו ואביו תיראו.
ועל כולנה מצות ואהבת את ה' אלוקיך שיהיה שם שמים מתאהב על ידך (יומא פ"ו), כדברי הרמב"ם הלכות דעות פ"ה ה"ג תלמיד חכם נותן ומוותר לאחרים, ולא יצר לאדם לעולם בחייוכשבאים תלמידינו היקרים לבנות בית בישראל בית המושתת על תורה עמלה וקיום מצוותיה עליהם לשים לנגד עיניהם את דברי חז"ל שלא לישא אשה לשום ממון (קידושין ע). עיין בשו"ע אבהע"ז סי' ב' ס"א כי ממון שאדם לוקח עם אשתו אינו ממון של יושר וכו', אלא כל מה שיתן לו חמיו וחמותו יקח בעין טוב ואז יצליח ע"כ.

והנה זכינו ב"ה שתלמידינו בישיבות הק' עמלים בתורה יומם ולילה מתוך חשק לעלות ולזכות בכתרה של תורה ובאמת על זה אנו מתפללים ומקווים שחינוכנו ישא פרי להוציא תלמידי חכמים מוכתרים בתורה וביראת שמים ומידות טובות לכן אנו פונים לתלמידינו האהובים שיחי' בני הישיבות הק' לגדור עצמם בענין זה אשר רבים חללים הפילה ולהנהיג עצמם בהנהגת מידה זו של הסתפקות במועט הנצרך, וע"כ להסכים לגור במקומות רחוקים יותר להסתפק בדירות זולות יותר לחסוך בהוצאות הנישואין החתונה ולהמנע ממותרות, לנהוג במידת ת"ח שנותן ומוותר לאחרים ואינו מצר לאדם לעולם בחייו, וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם. ויש לדעת כי המכובד הוא הנוהג כדברי המשנה כך היא דרכה וכו' אל תבקש גדולה לעצמך ואל תחמוד כבוד יותר מלימודך, וביאר רש"י ז"ל אל תחמוד כבוד להתכבד בתורתך.
ולכן ראוי לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו,ובאמת ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה
בעזר ד', אע"פ שמחמת מדה זו תהא ראשיתם מצער בחומריות, הנה אחריתם ישגה מאוד, לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה ולבנות בית נאמן בישראל וטוב להם, כמו שאמרו חז"ל אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא

שמחה זיסקינד ברוידא משה שמואל שפירא חיים פנחס שיינברג ברוך רוזנברג גרשון אדלשטיין ברוך דב פוברסקי אבא מרדכי ברמן אביעזר פילץ אברהם יצחק קוק אליקים שקס אריה פינקל ברוך ויסבקר ברוך מרדכי אזרחי יוסף חיים קופשיץ יעקב פרידמן יצחק שיינר יצחק אזרחי יצחק ברטלר יצחק יחיאל ארנפלד יששכר מאיר ישראל מאיר וייס מנחם צבי ברלין משה הילל הירש משה יהודה שלזינגר משה מרדכי חדש עמרם זקס צבי דרבקין צבי קושלבסקי צבי דב קרלנשטיין רפאל שמואלביץ שמואל יעקב בורנשטיין

%d בלוגרים אהבו את זה: