שהשמחה במעונו

רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

 

סגולות לשידוכים

 

תורה שבכתב

לומר שירת הים בכוונה

לומר פרשת קרבנות הנשיאים (במדבר ז, א – פו)

לקרוא פרשיות בתורה בעניני נשואין בחומש בראשית כגון בפרשת חיי שרה, ובפרשת שמות נישואי משה, ולכוון בשעה שקוראים בהם בתורה, וכן כשקוראים  בברכות כגון בפסוקים ברוך אתה בבואך וגו' ברוך פי בטנך וגו'

לומר תהלים מזמור קכא אחר שמו"ע ואח"כ תפלת החיד"א (מובאת להלן)

לומר אחר שחרית ומנחה מזמורים לב, לח, ע, עא, קכד

מזמור לב בכל יום

מזמורים קכז, קכח

לומר אותיות שמו ושם אמו בפ' קיט

מזמור "ממעמקים" ז' פעמים

לומר פעמיים כל ספר תהלים

לומר שיר השירים ארבעים יום

לקבל עליית רביעי בפרשיות מחוברות

לעלות לשלישי בפרשת אמור

 

תורה שבע"פ

לימוד מסכת כתובות בעיון

מסכת קדושין בבלי וירושלמי

מסכת כלה

לסיים איזה מסכת

ללמוד הלכה בכל יום

ללמוד הלכות השבת אבידה

ללמוד הלכות פו"ר בשו"ע

ללמוד הלכות שדוכין

ללמוד בספר זרע שמשון

ללמוד "תוכחת חיים" פ' בראשית עניני אישות

סגולות מיוחדות במועדים

שבת

לקבל שבת לפני הזמן

להתפלל על זה בשעת הדלקת הנרות

להקפיד על הלכות שבת

פסח

לבחורה – פתיחת הדלת בליל הסדר

לבחור "הסרת הקערה" בליל הסדר

לתת לו לאכול את הזרוע למחרת הסדר

/לשים הזרוע בכיסו הימיני בחוה"מ ללא ידיעתו וכשילבש ויגלה מובטח לו שיתארס באותה שנה

להתפלל על זה בשביעי של פסח ובמיוחד בליל אחר חצות

ראש השנה

לעמוד בברכת כהנים בר"ה עם ידים פתוחות

יו"כ

בנעילה שהש"ץ בנעילה יכוון ביעלה ויבא במלת "לטובה"

סוכות

לבקש בליל הושענא רבא

לבחור – לקבל עליית "כל הנערים"

לבחורה- לטאטא הסוכה בלילות חוה"מ 3 פעמים

בחנוכה

כששורפים הפתילות לעבור על האש ב' פעמים

חודש שבט

חודש זה מסוגל להתפלל על שידוך

תענית אסתר

לומר מזמור כב

 

מקומות הקדושים, ומקומות תפלה נוספים:

תפילה בעמוקה ולומר מדברי תורה של ר"י בן עוזיאל ולהדליק נר לע"נ

קבר רבי יהודה בר עלאי

קבר רבי עקיבא

קבר רבי לייב בעל היסורים

לבחור- להתפלל ליד באר מים

לבחורה – להתפלל ליד נחל מים

סגולות נוספות

ללמוד שתי הלכות חפץ חיים כל יום

ללמוד פרק כה ממסילת ישרים כל יום

ללמוד עם אחרים שצריכים או לשלם עבורם שכר לימוד

להקפיד בעניין אמן

לוותר לאח/אחות הבאה שיעקוף אותו בשידוכים

שילוח הקן

קידוש לבנה

לתת צדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס ולומר בפה "אלקא דמאיר ענני, רבון העולמים הזמן לכל מי שצריך מבחורי ישראל שידוך בנקל ובתוכם לי פלוני בן פלוני"

להרבות צדקה להכנסת כלה.

לפני פגישה ראשונה לפתוח ספר תהלים ולומר עשרה פרקים משם והלאה (ויש גורסים חמשה) ולומר יה"ר מלפניך ה' או"א, את הטוב תקרב ואת הרע תרחק והטוב בעיניך עשה.

לבקש בשמע קולנו במנחה

לכוון ב"ותקננו בעצה טובה מלפניך"

להתפלל על אחרים שצריכים שידוך

להרבות בחסד

לעזור לחשוכי בנים

הכנסת אורחים

כבוד אב ואם

להזהר ממכשירים אסורים

שההורים יעזרו בשדוכים לאחרים

לקבל ברכה ממי שעוסק בשדוכים לש"ש, ואפילו אם מקבל שכר

צניעות האם והבת

ברכת צדיק

לכוון בשים שלום

הלל והודאה

לשמור שברי צלחת מ"תנאים"

לבקש ברכה ממי שעוסק במצוה

לכוון בזמני פתיחת הארון כשאומרים ותיהב לי בנין דכרין וכו'

לבחור – ייחד כוס לשבירה בחופה בעז"ה

הבדלה על יין

ברכת הזימון

גידול זקן

לבחורה – להכין טלית חדשה לחתן שיהיה בעז"ה

שתקפיד להתפלל שחרית

שעשו לה קידוש בלידתה ולומר ד"ת והודיה

כמו כן כל הסגולות לזרע של קיימא הם גם סגולות לשידוך

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד"

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח..."

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."