רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

הר יונה

נצרת עילית מונה כ- 000,50 תושבים ומאופיינת באוכלוסייה של %80 יהודים עם כ %20 ערבים ברובם נוצרים. בסמוך לעיר מוקמת שכונה חדשה בייעוד מיוחד לחרדים הר יונה ג'.

בעיר הוותיקה נצרת עילית קיימת קהילה ישיבתית שבה כ- 20 משפחות כ"י ופועל בה כולל קירוב מקומי. בשאר הדברים הם נסמכים על האזורים הסמוכים.

הר יונה ג' 

הר יונה ג' היאשכונה צעירה הסמוכה לעיר אבל נפרדתלגמרי ומיועדתלציבור החרדי בלבד, כשעתודות הבניה במקום הן 000,18) לשם השוואה מודיעין עילית מונה 500,11 יח"ד). בפועל שווקו עד כה מעל ל- 000,1 יח"ד, כשמשרד השיכון מוציא בימים אלו עוד מכרזים של 100,1 יח"ד לציבור החרדי. עד כה מאוכלסות בשכונה כ- 180 יח"ד, רובן ע"י אברכים בני תורה, בוגרי הישיבות הליטאיות המובחרות.

בסמיכות לקהילה הקיימת, חסידויות בעלזא, ברסלב וקבוצות מה"כלל חסידי" בונות עוד 300 יח"ד שאכלוסן יחל בקרוב וכן קרוב ל – 200 משפחות של בני תורה המתאגדות בקבוצת הרכישה "מקום של תורה" מחכות לקבל בקרוב את ההיתרים ולהתחיל מיד בבניה.

זמן נסיעה ברכב, כשעה לבני ברק וכשעה וחצי לירושלים.

תחבורה – בסופי שבוע לב"ב ובקרוב עם אכלוס הקהילות החסידיות יתווסף הקו לי-ם. באמצע השבוע קיים קו לירושלים מהשכונה הסמוכה, הר יונה ב' (מס' דקות הליכה) כמה פעמים ביום ובקרוב מהשכונה לבני ברק. כמו"כ קיים קו בתדירות גבוהה מהשכונה לעפולה, ממנה יוצאים קוים לב"ב וי-ם בתדירות גבוהה במהלך השבוע ובסופ"ש.

4 כוללים לבני המקום (משלמים יפה), מס' בתי כנסת, אוצר ספרים גדול, בתי הוראה, מקווה, קופת צדקה, גמחי"ם , עזר ליולדת, ספריה וכדו'.

רב הקהילה הגרמ"י פישר שליט"א.

ת"ת – כיתת מכינה וכיתה א' • בית יעקב לבנות כיתה א' וב' כשלכיתות הגבוהות ישנה הסעה (המסובסדת ע"י העירייה) לת"ת ולבי"ס בשכונת גבעת המורה –עפולה.

  • מעון יום • גני ילדים • גנים פרטיים • משפחתונים ומטפלות.

תעסוקה לנשים: כ– %90 מהנשים עובדות, חלקן בתוך השכונה במוסדותיה וחלקן בסמיכות לשכונה ובערים סמוכות. בד בבד ישנם מגעים לפתרונות נוספים המותאמים לציבור החרדי. 

מחירי דירות 4-3 חדרים בנצרת עילית: בהר יונה 800-650 אלף ₪ ובאזור הוותיק 430-350 אלף ₪.

בעיר הוותיקה נצרת עילית, נכון לעתה קיימת קהילה ישיבתית עם כולל קירוב וכולל ערב רגיל,  שבס"ד תתפתח יותר יחד עם התפתחות השכונה החדשה הר יונה ג', שבשונה מהר יונה ג' כאן ניתן לרכוש דירות מ – 000,300 ₪ ומעלה. קרא עוד

סובב ירושלים
נגן וידאו

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד"

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח..."

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."