רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

באנו בזאת בדבר הפעילות החשובה הנעשית ע"י ארגון השידוכים "לב אחד', אשר מזה זמן רב פועלים רבות לתועלת הכלל בהסדרת הצרכים השונים שבפרק השידוכים, ועתה פועל להקמת "מאגר שמות מרכזי לבני התורה בארה"ק". והנה תועלתו מרובה מאד, באשר שדכנים מקצועיים ומנוסים יהיה באפשרותם להציע שידוכים בצורה קלה ויעילה, וע"י כך יקומו בעזהי"ת בתים רבים ונאמנים.

ורואים אנו לנכון, שדבר זה מדרכי ההשתדלות הראויה בתקופתנו הוא, להועיל מכמה פנים להתנהלות השידוכים לכלל ולפרט בסייעתא דשמיא.

וכל הנרשם למאגר השמות המרכזי לבני התורה בארה"ק", מלבד מה שמקיים בזה משום חובת ההשתדלות הראויה לשידוכים, אף מקיים בכך גמ"ח ונשיאה בעול עם צרכי כלל הציבור.

ופונים אנו בזאת בקריאה לראשי הישיבות הקדושות, וכן ראשי מוסדות הסמינרים בארה"ק, שיסייעו לשליחי הארגון החשוב בהעמדת פעילות נחוצה זו, שכל פעולותיהם נעשות בהכוונת דעת תורה, וכל כוונתם היא לתועלת כלל הציבור.

וראוי ונכון לתלמידים העומדים בפרק השידוכים ולהוריהם שיחי', להירשם במאגר השמות המרכזי לבני התורה בארה"ק, אשר יהיה בעזהי"ת לתועלתם ולתועלת כלל הציבור. ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיהם, אכי"ר.

 

 

חיים קניבסקי ירחמיאל גרשון אדלשטיין דב לנדו ברוך מרדכי אזרחי מאיר צבי ברגמן ברוך דב פוברסקי משה הלל הירש משה יהודה שלזינגר יצחק זילברשטין  דוד כהן אריה לוי צבי דרבקין יצחק הקר אביעזר פילץ ברוך ויסבקר אברהם יצחק הכהן קוק. לפי סדר אב: ירחמיאל אונגרישר יהושע אייכנשטיין נועם יצחק אלון מנחם צבי ברלין חיים פרץ ברמן שמעון גלאי יעקב הלל דניאל וולפסון צבי אליעזר וויינפלד ישראל מאיר ווייס שלמה זעפרני גבריאל יוסף לוי ישראל לנדא חזקיהו משקובסקי חיים מן ברוך נויבירט שלום בער סורוצקין אברהם סטוארט אליעזר צבי סילבר דוד סלומון  בנימין פינקל חיים פיינשטיין יצחק זאב פיינשטיין אליקים געצל פשקס שלמה קניבסקי יגאל רוזן דוד יצחק שפירא נצ"י שפירא י בונים שרייבר

 

 


הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א: כאשר עושים תקנה כללית עבור הכלל, נאמר על זה ההלכה שאין לפרוש מן הציבור.


מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד.. כי הדברים הרי לפעמים בגדר של פיקוח נפש ממש.

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

%d בלוגרים אהבו את זה: