האתר עבר שדרוג. תוכל למצוא מה שחיפשת בתפריט החדש, או בתיבת החיפוש: 

רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"אין להתחייב מה שאין לו רק שיאמר שישתדל לתת מה שחושב ויתחייב רק בשיעור שמשער שיכול להשיג. (מנחת תודה על תורה עמוד תסח) "הורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, שגם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד"

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח..."

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."

תגובות אחרונות

פורומים

פורומים
פורומים

מבט על הקהילות בפריפריה

הקהילה החרדית הותיקה נוסדה לפני כ- 40 שנה, ע"י מרן רשכבה"ג הגרא"מ שך זיע"א, שבעידודו ובשליחותו הוקמה ישיבת אופקים בראשות הגאונים רבי יוסף גולדנטל זצ"ל, רבי יעקב הורביץ זצ"ל, ובהמשך הגאון רבי חיים קמיל זצ"ל. רבני הקהילה: המרא דאתרא הגר"י פינקוס שליט"א בן הג"ר שמשון זצ"ל..

 

"לכבוד הציבור הקדוש בני קהלות הקודש בעיר חריש, הנאספים יחדיו, בראשות המרא דאתרא הגרש"ד רייסנר שליט"א, שלו רב וברכה עד בלי די, שמחתי באומרים לי על ההתפתחות התורנית הברוכה בעיר חריש, כאשר קבעו בה את משכנם ציבור חשוב של בני תורה יראים ושלמים. ועתה כאשר זוכים אתם בסיד להרחבת גבולות הקדושה, בפתיחת כולל אברכים, ותלמוד תורה…" 

היישוב רכסים חווה בתקופה האחרונה תנופת בינוי נרחבת, בשל הגידול בביקוש לדירות חדשות. הסיבה לגידול בביקושים לדירות ברכסים נועצה בשורה של יתרונות שיש במגורים ביישוב. איכות חיים בלב הנוף המרהיב הצופה פני הר הכרמל, חיי קהילה ענפים, דיור איכותי במחירים מותאמים למגזר החרדי…

הקהילה החרדית בכרמיאל נוסדה ע"י הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א. אט אט בחרו מטובי הציבור הליטאי לבוא להשתקע בכרמיאל. לפני למעלה מעשור הגיע מרן רשכבה"ג רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, לייסד במקום את ישיבת 'רינה של תורה'. …

"הר יונה ג' הוא אחד המקומות היפים עם פתרון אמיתי לדיור. יש שם עתודות של אלפי יח"ד כשראש העיר מעונין בהתישבות חרדית והממשלה נכונה לסייע, כך שהעתיד לפנינו… וכך נגיע בקבוצות מאורגנות בדרכנו לרכוש דירות חדשות איכותיות והעיקר – זולות…"

הקהילה בירוחם וותיקה ביותר ונוסדה ע"י מרן רשכבה"ג הגרא"מ שך זיע"א. מוסדות הקהילה מבוססים כולם ונמצאים במבני קבע מסודרים ומרווחים ופועלים ברוח בני הישיבות בהנהגת רב הקהילה שליט"א. סגנון התושבים בקהילה שמור ביותר. . הקהילה יכולה לקלוט במוסדותיה מאות משפחות …

עיר בהרי עמק יזרעאל, מטרופולין ובירת חלק גדול מהצפון. עם הרגשה של רוגע ושלוה כמו בכפר. התושבים החרדיים רצויים ואהודים במקום. ראש העיר, אבי אלקבץ, קשוב מאוד לצורכי התושבים החרדים. איכות חיים שקשה למצוא כמותה במקומות אחרים. …

העיר קרית אתא מונה כ-000,70 תושבים ונחשבת לבירת הקריות, כשהיא מהווה מרכז קניות לכל הציבור החרדי באזור. בעיר מתגוררות כ-000,1 משפחות חרדיות ודתיות (ליטאים, חסידי מאקווא, חב"ד, ברסלב, בעלי תשובה, ש"ס ועוד). …

"הנוף, האוויר והדירות המפוארות עם מחיר שנמוך בפער עצום. בניגוד לערי פריפריה קלאסיות, מדובר כאן בשכונה חרדית מגוונת, עם קהילות, בתי כנסיות, כוללים והיא קרובה לכנרת ולמקומות הפופולריים בצפון. מדובר כאן בפרויקט מוגמר, עם בנייה איכותית ברמות הגבוהות ביותר. דירת פנטהאוז עם מפרט טכני עשיר ונוף אדיר מהמרפסת, …במרחק של שעה ורבע נסיעה מבני ברק נמצאת לה פנינת נדל"ן….

" שכונת הדר זוכה בעשור האחרון לתנופת התחדשות אדירה, כאשר השכונה הפכה לאטרקטיבית במיוחד עבור זוגות צעירים שביקשו לגור בסביבה חרדית איכותית במחירי דירות נוחים. בשכונה נפתחות כל שנה עוד ועוד כיתות בתלמודי התורה ובבתי הספר בשל הביקוש הרב. בגני הילדים …"

"בבית שאן המחירים מצוינים, וזה כמעט המקום היחיד בארץ שיש בו כאלה מחירים עדיין”, .. מי שאוהב את הדרום, דימונה תואמת לבית שאן מבחינת מחיר ואולי גם מצד האוכלוסיה המסורתית והמקבלת. זה המקום לציין שהציבור הליטאי גילה את הדרום ומאוד נהנה בו, אופקים ונתיבות יוכיחו…

מסתמן: שטחי שפיר – לקריית גת, , התכנית שתכננה לספח לקריית גת כ-10 אלפי יח”ד משטחי המועצה האזורית שפיר (שהיו אמורות להצטמצם לכ-7,500 יח”ד אחרי רה תכנון לציבור החרדי) עשויה להתרחב. …

העיר הדרומית שממוקמת בצפון הנגב משמשת כמגדלור החרדי של האזור כולו. כיום מונה נתיבות כ-42,000 תושבים כאשר 50% מתוכם משתייכים לזרמים כאלו ואחרים בחברה החרדית, הקהילה החרדית בנתיבות חיה כיום בהרמוניה נפלאה ומשמשת כדוגמא לקהילות חרדיות מתפתחות כיצד מקימים קהילה תורנית איכותית בסביבה מעורבת…

 
מַעֲלוֹת-תַרשִׁיחָא היא עיר במחוז הצפון בישראל, קילומטרים ספורים מגבול ישראל-לבנון, 20 קילומטרים מזרחית לנהריה, 20 קילומטרים מערבית לצפת, 15 קילומטרים צפונית לכרמיאל. העיר שוכנת בגליל העליון בגובה של כ-600 מטרים מעל פני הים. ..

עמנואל עתידה להכפיל ואף לשלש את עצמה תוך תקופה קצרה • אלף יחידות דיור מאוכלסות בה כיום, כאלף נוספות בבניה, וכאלף יחידות הדיור במכרז יביאו אותה לפי-שלשה במספר תושביה ….

הישוב כוכב יעקב הוקם בקיץ תשד"מ, ונקרא ע"ש הצדיק רבי יעקב אבוחצירא זיע"א. הישוב מונה כ-600 משפחות, בישוב ישנן שכ' בתי קבע ושכ' קראוונים. בשנת 2000 הוקמה בסמוך לישוב שכונה חרדית – "תל ציון" – הכוללת 800 יחידות דיור של קבע, בבניה רוויה. השכונה מתנהלת כישוב בפני עצמו…

צפת היא עיר חרדית במלוא מובן המילה, אין בה בעיות ברכישת מוצרים כשרים, אין חסר במנייני תפילה, במקוואות ובמוסדות חינוך. לא נגזים אם נאמר שיש בה הכול. אופי הקהילה הליטאית במקום, הוא משפחתי כשהקהילה מספקת לכל המעוניין …

הישוב כוכב יעקב הוקם בקיץ תשד"מ, ונקרא ע"ש הצדיק רבי יעקב אבוחצירא זיע"א. הישוב מונה כ-600 משפחות, בישוב ישנן שכ' בתי קבע ושכ' קראוונים. בשנת 2000 הוקמה בסמוך לישוב שכונה חרדית – "תל ציון" – הכוללת 800 יחידות דיור של קבע, בבניה רוויה. השכונה מתנהלת כישוב בפני עצמו…

%d בלוגרים אהבו את זה: